Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k zápisu do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018


     Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se bude konat v úterý 18. dubna 2017 v době od 13:15 do 16:00 hodin v budově základní školy – vchod na 2. stupeň z ulice Komenského /od mateřské školy/. Společné zahájení zápisu nekoná, proto se můžete dostavit kdykoli v uvedenou dobu. Náhradní termín je možno telefonicky domluvit s ředitelkou školy na čísle 315696416.
     Ve školním roce 2017/2018 bude jedna třída 1. ročníku, do které je možno přijmout max. 30 žáků.


     Kritéria k přijetí:

 • 1. Udělený odklad školní docházky pro rok 2016/2017, má-li dítě trvalé bydliště ve Všetatech nebo Přívorech
 • 2. Trvalé bydliště dítěte ve Všetatech nebo Přívorech  
 • 3. Trvalé bydliště dítěte ve školském obvodu spádové základní školy (obec Křenek)


     U dětí, které nemají místo trvalého pobytu ve Všetatech, Přívorech nebo Křenku, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií stanovených k přijetí. 
     K zápisu je nutné donést:
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz zákonného zástupce

     Průběh zápisu

 • pohovor s rodiči, vyplnění a kontrola formulářů

 • cesta dítěte v doprovodu se starším žákem školou a plnění úkolů:

 • poznávání geometrických tvarů

 • určování barev (základní)

 • kresba postavy (úchop tužky)

 • matematické představy – počítání do 5, porovnávání více, méně, větší, menší

 • hrubá motorika – „opičí dráha“

 • báseň, píseň

 • výslovnost hlásek

 • vytleskávání rytmu – rytmizace slov, říkanek

 • orientace v prostoru-vpravo, vlevo, nahoře, dole, vzadu, vepředu

 • skládání puzzle

 • rozklad slova na hlásky, skládání slov z hlásek                                                  

      Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. 


      Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:
• o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
• údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 

   MŠMT zpracovalo pro rodiče dětí tzv.  DESATERO pro rodiče dětí předškolního věku“. S jeho zněním se můžete seznámit ZDE.