Jdi na obsah Jdi na menu

Školská rada

 

Oznámení o konání voleb do Školské rady

při ZŠ a MŠ Všetaty

Zákonní zástupci nezletilých žáků - volba člena z řad zákonných zástupců se uskuteční  v pondělí 13. 11. 2017 od 16:00 hodin při třídních schůzkách v budově školy. Člena školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za každého žáka volí zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Návrhy na kandidáty přijímá přípravný výbor do 6. 11. 2017 v ředitelně školy, e-mailem info@zsvsetaty.cz  nebo telefonem 315 696 416.

Základní informace o účelu a činnosti školské rady

- je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok a inspekční zprávy ČŠI

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 Školská rada při Základní škole a mateřské škole Všetaty – okres Mělník, příspěvková organizace má tři členy. Jednoho jmenuje zřizovatel, jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků a jednoho volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období je tři roky.

 

Rada obce Všetaty v zastoupení zřizovatele vydává pro ZŠ Všetaty okr. Mělník tento

VOLEBNÍ ŘÁD ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

1.  Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený přípravný výbor.

2  Školská rada má tři členy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

3.  Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor.

4.  Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy ( dále "oprávněné osoby"), kteří jsou podle §167  odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. oprávněni volit členy školské rady.

5.  Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, které navrhují přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě.

6. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, která se zveřejňují ve škole, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Volby může organizovat přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

7.  Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.

8.  Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.

9.  Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. 

10. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

11. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

12. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

13. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu.  Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou všech svých členů.

14. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě zaniká v případě pedagogického pracovníka  školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

15. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

 

    Ve Všetatech dne 11.07. 2005

                                                                       Baloun Miroslav

                                                                           starosta